OVER ONS

OVER ONS

FO Leden.png

 

 

ONZE VISIE

Onze visie op het lidmaatschap en onze rol als 'micro NGO' zorgt voor een verruimd perspectief met focus op traditie, projectwerking en toekomstbeeld. "Naar de vergadering gaan" is zeker niet een verplichting voor onze leden. Wel integendeel. Het is een moment van ontspanning en inspiratie.

 

FIFTY-ONE MOL

 

Op 5 februari 1976 had op plechtige wijze de eerste officiële statutaire vergadering plaats van een nieuwe Service Club te Mol. Deze Club zou deel gaan uitmaken van Fifty-One International en na een formele erkenning en een keuroverhandiging, volgens de aan deze organisatie eigen gang van zaken, een plaats krijgen in het Nederlandstalig district, een van de twee F.O.-districten in België.

De stichting van F.O.C. Mol is tot stand gekomen onder het peterschap van F.O.C. Turnhout, die daarvoor een viertal eigen leden uit Mol, Willy Schietecatte, Henri Bultynck, Eddy Neeskens en Roger Van haelewyn, heeft getransfereerd om de kern te vormen van een nieuwe Club.

Op 7 oktober 1977 was de Stichtingsvergadering en een half jaar later, op 22 april 1978, was de Charter Meeting, waarna F.O.C. Club Mol zijn eigen weg kon gaan, binnen de lijnen van de doelstellingen van de stichters van Fifty-One International, een Service Club van Belgische oorsprong.

Het ledenbestand groeide geleidelijk en bleef dan schommelen tussen de 20 en 25 leden. Maar er is ook expansie geweest in andere richting: F.O.C. Club Mol is peter van twee clubs, nl. F.O.C. Maastricht en F.O.C. Geel.

Bij F.O.C. Mol heeft men een bijzondere inspanning kunnen noteren om tijdens de statutaire vergaderingen het houden van voordrachten te verzorgen, met het algemene doel om wederzijds begrip te ontwikkelen en verder in de geest van de bevordering van vriendschap, achting en verdraagzaamheid. Maar, met hetzelfde doel, werden ook tijdens de even belangrijke niet-statutaire bijeenkomsten meer familiaal en ontspannend opgevatte activiteiten georganiseerd.

Wat de voordrachten betreft kan gezegd worden dat er praktisch om de maand een voordracht werd gehouden, hetzij door eigen leden, hetzij door genodigden. De voordrachten handelden over de meest verschillende onderwerpen, gaande van autoconstructie tot wijn proeven, van diepzeeontginning tot public relations, van schoonheidsverzorging tot rally-cross, over slipscholing, sprekende chips enz. Ook diverse sociale en politieke onderwerpen, cultuur, geschiedenis en reisverhalen kwamen aan bod. De meer familiaal gerichte akties waren eveneens van diverse aard, met o.a. geleide bezoeken, wandeltochten en dia-avonden.

Aangaande de eigenlijke dienstverlening, of wat men de externe dienst aan de gemeenschap kan noemen, heeft F.O.C. Mol zich aanvankelijk op eerder bescheiden wijze toegelegd op het verlenen van kleinschalige steun aan meerdere lokale instanties. Toen later de verzamelde fondsen toenamen, kon deze dienstverlening aanzienlijk uitgebreid worden. Dit gebeurde onder de vorm van giften of betaling van bepaalde diensten of goederen, medesponsoring van initiatieven zoals voorstellingen en concerten. Als voorbeeld van deze steunverlening kunnen genoemd worden de Vierde Wereld - Aktie Min, het tehuis voor gehandicapten (Den Brand), het Rode Kruis, de Alzheimerliga en het bezoek aan de Zoo voor mentaal, lichamelijk of sociaal gehandicapten.

Voor het verzamelen van de nodige fondsen zijn er activiteiten geweest, waarvan in het bijzonder te vermelden vallen het in december 1983 uitgegeven kwartetspel en het nieuwjaarsconcert dat vanaf januari 1987 jaarlijks heeft plaatsgevonden. Deze activiteiten hebben er toe bijgedragen dat de Club en de Molse samenleving elkaar in toenemende mate hebben leren kennen en waarderen.

Op 02-09-1999 is de club een VZW geworden. Op die dag verschenen de statuten in het Belgisch staatsblad. Op 31-12-2009 hield de vzw op te bestaan.

Op een speciale pagina (alleen voor leden: klik hier) staat de clubgeschiedenis met zijn evolutie, belangrijke gebeurtenissen en activiteiten.

 

FIFTY-ONE INTERNATIONAL

 

Fifty-One International is de eerste service beweging die ontstaan is op het Europese vasteland en wel in België op 22 oktober 1966. Leden van de Ronde Tafel van Halle hadden de leeftijdsgrens van 41 jaar bereikt en wilden de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal verderzetten; zo werd in Waterloo de eerste Fifty-One Club opgericht. De benaming Fifty-One bezit twee betekenissen: het maximum aantal leden per Club mag de 51 niet overschrijden en de gemiddelde leeftijd per Club dient zoveel als mogelijk lager te zijn dan 51 jaar.

De vereniging die club hergroepeert zonder winstbejag heeft tot doel: • Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid • Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen • De gemeenschap dienen door initiatieven te steunen en te begeleiden.

De leden zijn opgenomen in een Fifty-One Vereniging. Alle clubs van Nederlandstalig België behoren tot eenzelfde district. De Franstalige clubs van België vormen eveneens een district. Ook in de ons omringende landen vinden we Fifty-One-clubs die op hun beurt gegroepeerd zijn in districten. Naast de Men-clubs zijn er ook Ladies-clubs en Gemengde Clubs. De Men-clubs en Gemengde clubs vergaderen volgens een vast stramien tweemaal per maand, de Ladies slechts eenmaal. Op deze vergaderingen worden de komende activiteiten besproken. Dikwijls wordt een spreker uitgenodigd. Hierbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Fifty-One is ontstaan op het Europese vasteland, ja zelfs in België, en is daardoor de eerste internationale servicevereniging van Belgische origine. De beweging is ontstaan in 1966 en dus nog jong. En meertalig: de voertalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits. De Fifty-One leden zetten zich persoonlijk en actief in bij hun acties voor steunverlening aan minderbedeelden of hulpbehoevenden in onze maatschappij. De manifestaties worden veelal met en door de eigen leden verzorgd.